Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.loustrzyki.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.loustrzyki.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-07

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartłomiej Socha i jest dostępna pod adresem poczty elektronicznej bartek@wrb.bieszczady.pl lub numerem telefonu 134611306. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

  1. Aby wejść do budynku głównego należy pokonać 5 stopni od strony południowej budynku lub 3 stopnie od strony północnej albo wprost do korytarza szkolnego od strony wschodniej budynku. Drzwi wejściowe z każdej strony otwierane są ręcznie.
  2. Drzwi zewnętrzne od strony południowej prowadzą do holu a następnie po pokonaniu ośmiu schodów na korytarz szkolny, drzwi od strony północnej prowadzą na klatkę schodową, drzwi od strony wschodniej do przedsionka a następnie korytarza szkolnego.
  3. Budynek posiada cztery kondygnacje, sutereny, parter, I piętro, II piętro.
  4. Budynek posiada jedną klatkę ewakuacyjną ale aż cztery wyjścia.
  5. Szkoła nie ma windy ale dysponuje schodołazem, obsługiwanym przez pracowników szkolnych.
  6. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po budynku przy pomocy schodołaza.
  7. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  8. W odległości 5 metrów od wejścia od strony wschodniej znajduje się parking, gdzie mogą skorzystać z miejsca osoby niepełnosprawne.
  9. Obsługa osób niesłyszących jest zapewniona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Opublikował(a): Bartłomiej Socha

Ostatnia zmiana: